Què fem?

Conscients de la tasca titànica que hi ha per davant, la Fundació té clar que el camí passa per col·laborar de forma clara i nítida amb totes les entitats socials que ja fa temps que treballen en el territori i que són les millors coneixedores de la seva realitat i les que tenen millor visió per detectar el Nord de la brúixola. La Fundació també té clar que el seu rol tindrà molt a veure amb fer de palanca juntament amb Administracions, d’altres fundacions i entitats públiques i/o privades amb l’objectiu de sumar esforços per a ser més forts i més eficients en la recerca de solucions i de projectes ad hoc que serveixin per provocar els primers canvis en el territori. Anant de la mà podrem arribar més lluny. Crear complicitats i despertar consciències serà una de les tasques clau de la Fundació.

L’aposta forta de la Fundació anirà relacionada principalment amb promoure l’educació, l’esport i la cultura com a motors pel canvi entre les persones més joves i vulnerables del barri, pensant en que puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta de joves de la ciutat i del país. Especialment es posarà èmfasi en els espais i moments formatius informals a través del lleure com a complement clau i fonamental a l’educació formal i reglada. Seran activitats com l’esport, la música, els hàbits saludables, la comunicació i les arts escèniques entre d’altres. La Fundació centrarà molt l’acció en els valors humans i de vida que es poden destil·lar de cada una d’aquestes disciplines.

La Fundació tindrà també altres objectius complementaris, com contribuir a fer atractiva Girona Est a la resta de la ciutat. Caldrà repensar noves funcionalitats que es puguin oferir des del territori i obrir els seus barris a la resta de la ciutat mitjançant la millora dels seus accessos, la connectivitat i la mobilitat dels seus habitants i vianants.

Girona Est és el sector de la Ciutat de Girona que abraça els barris de Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i la Creueta. Aquest Sector de la Ciutat concentra les bosses de pobresa més importants de Girona, que malauradament impacten d’una manera molt especial a la seva població infantil i juvenil.

Al sector hi viuen unes 4.200 persones, molts dels quals són immigrants o pertanyen a famílies d’origen immigrant. L’orografia molt especial del seu territori (està situada entre el riu Onyar i les primeres muntanyes de les portes de les Gavarres) ha fet que quedés molt aïllada de la resta de la ciutat i que pràcticament en quedés desvinculada i residualment marginada. D’altra banda, la crisi econòmica està provocant que moltes famílies cada vegada estiguin més abocades a situacions de precarietat que hipotequen el futur dels seus fills. Tot plegat fomenta que un gruix considerable de joves en edat d’escolarització tinguin greus dificultats per integrar-se en el sistema educatiu. Això ha fet emergir, dins del sector de l’alumnat amb dificultats familiars, socials i del propi entorn, un gran nombre de nens i nenes que no s’adapten a l’actual sistema educatiu perquè aquest no contempla ni les seves característiques ni les seves circumstàncies personals, el que és motiu del seu fracàs escolar.

Un gran nombre d’infants d’Educació Primària provinents de famílies socialment i culturalment desfavorides, i en especial els procedents de famílies estrangeres, es troben en una situació d’alta vulnerabilitat i tenen molts factors de risc de quedar exclosos del sistema educatiu, és a dir, de fracàs escolar.

Cal ressaltar que, tot sovint, diferents factors de risc (per ex. disfuncions familiars, maltractament, manca d’higiene i d’una adequada nutrició, negligència, manca de
seguiment dels pares, atur parental, pobresa econòmica, toxicomanies, discapacitats, analfabetisme funcional) fan que aquests alumnes rebin poc estímul i suport familiar en el seu procés d’escolarització i, en conclusió, posicionen a l’infant en una situació greu de risc d’exclusió social.

Atès tot el que s’ha exposat, i prenent consciència real de la greu problemàtica, un grup de ciutadans sensibilitzats amb aquesta precària i delicada situació, prenen amb fermesa la determinació de col·laborar decididament per a la transformació global d’aquesta realitat del Sector Est de la ciutat de Girona. Ho fan amb la mirada posada molt en el llarg termini i que pretén, també, transcendir la problemàtica estrictament local per convertir-la en una aposta de país, un país petit però solidari que aposta decididament per a la cohesió i el progrés social. Per això decideixen crear ad hoc un vehicle instrumental per impulsar aquest canvi tan necessari, que es dirà Fundació Futur Girona Est.