GIRONAEST


Què són els barris de Girona Est?

Girona Est és un conjunt de 5 barris de Girona: Vila-Roja, Mas Ramada, La Creueta, Sant Daniel, Font de la Pólvora.  Són un conjunt de barris que històricament han quedat invisibles a la resta de la ciutat de Girona, pel seu desconeixement. En 1,5 km² hi viuen 4.200 persones i es caracteritza per tenir històricament alts índexs de persones aturades, un nivell important d’economia informal, rendes baixes i un índex alt d’abandonament escolar.

Aquest sector de la ciutat concentra les bosses d’exclusió social més importants de Girona, i possiblement de Catalunya, que malauradament impacten d’una manera molt especial a la seva població infantil i juvenil. Un gran nombre de famílies socialment i culturalment desfavorides, es troben en una situació d’alta vulnerabilitat i tenen alts factors de risc de quedar exclosos del sistema educatiu i laboral.

FUNDACIÓGIRONAEST

La constitució de la Fundació Girona Est s’oficialitza durant la primavera del 2019. Per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals, es crea una associació de ciutadans i ciutadanes que treballen conjuntament amb l’objectiu de donar suport al barri, amb especial atenció al seu col·lectiu més jove, amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses. La finalitat dels programes que es duen a terme des de la Fundació Girona Est és millorar la qualitat de vida dels seus habitants fomentant l’empoderament dels veïns.

Les activitats organitzades per la Fundació Girona Est i les propostes a les quals es dona suport des de la fundació volen donar a conèixer el barri des d’una altra perspectiva, fomentar el positivisme a la zona i aconseguir que el barri s’obri a més gent incrementant la seva diversitat. També es considera molt important el foment de valors com la igualtat i la confiança de les persones que viuen a Girona Est, així com treballar per la igualtat d’oportunitats dels més joves del barri, perquè puguin apropar-se al màxim possible de les que tenen els joves de la resta de la ciutat i del país.

 

La Fundació Girona Est treballa en coordinació amb les entitats i fundacions del barri a través del Programa de Desenvolupament Comunitari (PIA) amb totes les organitzacions que operen al barri, així com amb les administracions. La premissa de les iniciatives que es duen a terme és respectar les ja existents, així com l’escolta de les necessitats per part de personalitats dins la política, la comunitat educativa i serveis socials, professionals de diversos àmbits que treballen o han treballat a la zona o l’opinió dels veïns en general. Volem obrir la ciutat de Girona als Barris de l’Est i a la inversa, per evitar que un visqui d’esquenes a l’altre

 

El Projecte de la Fundació Girona Est treballa a llarg termini. Durant els propers 30 anys s’aplicaran i consolidaran els projectes de suport al barri. L’anàlisi constant dels  resultats i l’efecte que aquests tinguin es considera clau per a l’èxit de la fundació. Des de la Fundació Girona Est estem convençuts que més que un projecte local de ciutat estem davant un projecte de país que mitjançant la solidaritat vol canviar les coses i ser un model d’èxit cap a la cohesió i el progrés social.

ELS NOSTRES VALORS

Conscients de la tasca titànica que hi ha per davant, la Fundació té clar que el camí passa per col·laborar de forma clara i nítida amb totes les entitats socials que ja fa temps que treballen en el territori i que són les millors coneixedores de la seva realitat i les que tenen millor visió per detectar el Nord de la brúixola. La Fundació també té clar que el seu rol tindrà molt a veure amb fer de palanca juntament amb Administracions, d’altres fundacions i entitats públiques i/o privades amb l’objectiu de sumar esforços per a ser més forts i més eficients en la recerca de solucions i de projectes ad hoc que serveixin per provocar els primers canvis en el territori. Anant de la mà podrem arribar més lluny. Crear complicitats i despertar consciències serà una de les tasques clau de la Fundació.

L’aposta forta de la Fundació anirà relacionada principalment amb promoure l’educació, l’esport i la cultura com a motors pel canvi entre les persones més joves i vulnerables del barri, pensant en que puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta de joves de la ciutat i del país. Especialment es posarà èmfasi en els espais i moments formatius informals a través del lleure com a complement clau i fonamental a l’educació formal i reglada. Seran activitats com l’esport, la música, els hàbits saludables, la comunicació i les arts escèniques entre d’altres. La Fundació centrarà molt l’acció en els valors humans i de vida que es poden destil·lar de cada una d’aquestes disciplines.

La Fundació tindrà també altres objectius complementaris, com contribuir a fer atractiva Girona Est a la resta de la ciutat. Caldrà repensar noves funcionalitats que es puguin oferir des del territori i obrir els seus barris a la resta de la ciutat mitjançant la millora dels seus accessos, la connectivitat i la mobilitat dels seus habitants i vianants.

Girona Est és el sector de la Ciutat de Girona que abraça els barris de Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i la Creueta. Aquest Sector de la Ciutat concentra les bosses de pobresa més importants de Girona, que malauradament impacten d’una manera molt especial a la seva població infantil i juvenil.

Al sector hi viuen unes 4.200 persones, molts dels quals són immigrants o pertanyen a famílies d’origen immigrant. L’orografia molt especial del seu territori (està situada entre el riu Onyar i les primeres muntanyes de les portes de les Gavarres) ha fet que quedés molt aïllada de la resta de la ciutat i que pràcticament en quedés desvinculada i residualment marginada. D’altra banda, la crisi econòmica està provocant que moltes famílies cada vegada estiguin més abocades a situacions de precarietat que hipotequen el futur dels seus fills. Tot plegat fomenta que un gruix considerable de joves en edat d’escolarització tinguin greus dificultats per integrar-se en el sistema educatiu. Això ha fet emergir, dins del sector de l’alumnat amb dificultats familiars, socials i del propi entorn, un gran nombre de nens i nenes que no s’adapten a l’actual sistema educatiu perquè aquest no contempla ni les seves característiques ni les seves circumstàncies personals, el que és motiu del seu fracàs escolar.

Un gran nombre d’infants d’Educació Primària provinents de famílies socialment i culturalment desfavorides, i en especial els procedents de famílies estrangeres, es troben en una situació d’alta vulnerabilitat i tenen molts factors de risc de quedar exclosos del sistema educatiu, és a dir, de fracàs escolar.

Cal ressaltar que, tot sovint, diferents factors de risc (per ex. disfuncions familiars, maltractament, manca d’higiene i d’una adequada nutrició, negligència, manca de
seguiment dels pares, atur parental, pobresa econòmica, toxicomanies, discapacitats, analfabetisme funcional) fan que aquests alumnes rebin poc estímul i suport familiar en el seu procés d’escolarització i, en conclusió, posicionen a l’infant en una situació greu de risc d’exclusió social.

Atès tot el que s’ha exposat, i prenent consciència real de la greu problemàtica, un grup de ciutadans sensibilitzats amb aquesta precària i delicada situació, prenen amb fermesa la determinació de col·laborar decididament per a la transformació global d’aquesta realitat del Sector Est de la ciutat de Girona. Ho fan amb la mirada posada molt en el llarg termini i que pretén, també, transcendir la problemàtica estrictament local per convertir-la en una aposta de país, un país petit però solidari que aposta decididament per a la cohesió i el progrés social. Per això decideixen crear ad hoc un vehicle instrumental per impulsar aquest canvi tan necessari, que es dirà Fundació Futur Girona Est.

PATRONAT

PRESIDENT: JAUME SANABRAS I COLOMER 

VICEPRESIDENT: AGUSTÍ CODINA I NEGRE 

TRESORER: ENRIC PAREDES  I BAULIDA 

SECRETARI NO PATRÓ: GERMÁN DOMÍNGUEZ I BALLART

VICESECRETÀRIA NO PATRONA: MONTSE SALVAT I BATALLA

VOCAL: MARC SANSALVADÓ I ALSINA 

VOCAL: XIM RAURICH I SANTALÓ 

VOCAL: BERNAT RUBIÓ I TRIADÓ 

VOCAL: JOAQUIM TEIXIDOR I PUIG 

VOCAL: FRANCESC BOSCH I VILALTA 

VOCAL: FRANCESC PLANAS I CASALPRIM 

VOCAL: ANNA CODINA I SANTOS 

VOCAL: RICARD PLANAS I CAMPS

VOCAL: Mª DEL MAR NOGAREDA I ESTIVILL 

VOCAL: JOSEP COLL I BORRELL

VOCAL: JOAN CASTELL I PARRAMON

MEMBRES DE LA FUNDACIÓ

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

AGRAÏMENTS

Fundacions Col.laboradores:

Administracions Col.laboradores:

Professionals que col·laboren amb la Fundació

 • Mariangels Arbusé (Experta en Formació i Xarxes Socials)
 • Jordi Barretina (Director Institut d’Investigació Biomedica de Girona)
 • Anna Codina (Experta en estratègia digital)
 • Xico Coll (Advocat)
 • Imma Cotillas (Professional en Comptabilitat i Control)
 • German Dominguez (Professional Jurista a Cuatrecasas)
 • Quim Fàbrega (Expert en Formació i Capacitació)
 • Pau Lanau (Periodista Expert Temes Socials )
 • Pep López (Expert en Fotografia)
 • Quim Masferrer (Comunicador)
 • Quim Mataró (Professor Filosofia)
 • José María Mateu (Notari)
 • Marc Payrà (Expert en Comunicació)
 • Rita Peré (Experta en gestió cultural)
 • Bernat Rubió (Economista)
 • Montse Salvat (Professional Jurista a Cuatrecasas)
 • Joan San (Degà Facultat Medicina UdG)
 • Cristobal Sánchez (Ex Director Escola Vilarroja)
 • Tino Soriano (Fotògraf i Fotoperiodista)
 • Josep Puigbó (Periodista)
 • Georgina Torrado (Experta en comunicació)
 • Teresa Cortés (Cuinera)

Entitats Col.laboradores:

Empreses Col.laboradores:

Col·laboradors puntuals:

DOCUMENTACIÓ

Estatuts de la Fundació

ESTATS FINANCERS

Memòria Econòmica 2019

Balanç 2019

Memòria Econòmica 2020

Balanç 2020

Memòria Econòmica 2021

Balanç 2021